Xét hết tập, sự thử việc cho cán bộ

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn xin xét hết tập sự thử việc của cá nhân (Mẫu đính kèm)

- Bản nhận xét đánh giá cán bộ hết thời gian tập sự thử việc

- Giáo án, bài giảng, báo cáo của cá nhân

Trong năm

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Quyết định số 200/QĐ-ĐHKTCN ngày 27/06/2016 của Trường Đại học KTCN về việc Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của trường Đại học KTCN.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn