Thủ tục kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đến độ tuổi nghỉ hưu của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn đề nghị (mẫu đính kèm)
- Giấy khám sức khỏe
- Văn bằng chứng chỉ cao nhất
- Biên bản họp bộ môn (mẫu đính kèm)
- Biên bản họp khoa 

Trong năm

- Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ về việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu; (Đính kèm)

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; (Đính kèm)

- Quyết định số 297/QĐ-ĐHKTCN ngày 04/8/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định việc kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đến độ tuổi nghỉ hưu của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn