Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương của các đơn vị
- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân
- Đơn đề nghị xét nâng bậc lương của cá nhân (Mẫu đính kèm)
- Minh chứng đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Tháng 11 hàng năm

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/10/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức;
- Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; (Đính kèm)
- Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
- Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên; (Đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn