Văn bản pháp quy về văn thư - lưu trữ

 1. 1. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
 2. 2. Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.
 3. 3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ.
 4. 4. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-Cp ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ.
 5. 5. Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 Thông tư của Bộ Nội Vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức.
 6. 6. Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Thông tư của Bộ Nội Vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
 7. 7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 về công tác văn thư lưu trữ.
 8. 8. Quyết định số 281/QĐ-VTLTNN ngày 13/12/2010 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước.
 9. 9. Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6/5/2005 thông tư liên tịch Bộ Nội Vụ - Văn phòng chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
 10. 10. Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 11. 11. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 31 tháng 01 năm 2012 ban hành quy định ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 12.  12. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên, quyết định ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 13. 13. Thông báo số 74/TB-ĐHKTCN ngày 15/4/2014 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuân thủ mẫu ký văn bản.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn