Thủ tục bổ nhiệm cán bộ

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

Hồ sơ nộp 02 bộ gồm:

- Sơ yếu Lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008, có ảnh

- Lý lịch khoa học

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định (Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2013)

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng)

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên cấp (còn trong thời hạn 6 tháng)

- Nhận xét đánh giá của cấp ủy đơn vị cán bộ được đề nghị bổ nhiệm (cấp trường)

- Nhận xét của cấp ủy nơi viên chức cư trú thường xuyên

- Báo cáo tự đánh giá của CBLĐQL trong thời gian giữ chức vụ

- Chương trình, kế hoạch công tác trong giai đoạn tới của CBLĐQL đã được lãnh đạo đơn vị hoặc lãnh đạo cấp có thẩm quyền thông qua (có xác nhận của BGH)

- Bản nhận xét về nhân sự của lãnh đạo đơn vị (cấp trường)

- Khi các đơn vị và Nhà trường có nhu cầu

- Thời gian thực hiện căn cứ vào kế hoạch cụ thể

- Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; (Đính kèm)

- Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; (Đính kèm)

- Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đại học Thái Nguyên (Đính kèm)

- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được ban hành theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/5/2016  của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn