Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

Phòng Hành chính – Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 1164/QĐ - ĐHTN (Thái Nguyên,  ngày 13/10/2011) của Giám đốc ĐHTN)

Phòng Hành chính – Tổ chức có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Hành chính, Tổng hợp, Thi đua, Tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đọc thêm...