Văn bản pháp quy về chế độ, chính sách

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

2. Nghị định 145/2020/NĐ CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội;

4. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

5. Nghị định 115/2020/NĐ CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

6. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

7. Nghị định số 146/2018/NĐ CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều luật bảo hiểm Y tế;

8. Nghị định số 58/2020/NĐ CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

9. Nghị định 143/2018/NĐ CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và Luật an Toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

10. Quyết định 595/QĐ BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ BHXH ngày 16/7/2018)

11. Quyết định 505/QĐ BHXH ngày 27/3/2020

12. Quyết định 1040/QĐ BHXH ngày 18/8/2020

13. Nghị quyết số 68/NQ CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch covid 2019.

14. Thông tư 06/2021/TT BLĐTBXH đã được ban hành để sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015/TT BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)

15. Luật số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật an toàn vệ sinh lao động;

16. Luật số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 về Luật làm việc;

17. Thông tư số 20/2020/TT BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học;

18. Thông tư số 25/2013/TT  BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại;

19. Thông tư số 11/ 2020/TT  BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm , và nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, đọc hại, nguy hiểm;

20. Nghị định số 204/2004/NĐ CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

21. Nghị định 108/2014/NĐ CPNghị định 113/2018/NĐ CP; Nghị định 143/2020/NĐ CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

22. Thông tư số 08/2013/TT BNV , ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

23. Thông tư số 03/2021/TT BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

24. Nghị định số 77/2021/NĐ CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định  chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

25. Thông tư 02/ 2007/ TT BNV hướng dẫn xếp lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

26. Thông tư 03/2019/ TT BNV tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng chức danh.

27. Thông tư 02/2021/ TT BNV xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

28. Thông tư 18/2017/TT BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29. Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT BKHCN BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ   Bộ Nội vụ ban hành

30. Thông tư 40/2020/TT BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

31. Nghị định 161/2018/NĐ CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

32. Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT BGD&ĐT BNV BTC thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo   Bộ Nội vụ   Bộ Tài chính cùng ban hành

33. Nghị định số 130/2020/NĐ CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ  quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

34. Nghị định số 72/2020/NĐ CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn