Văn bản pháp quy về thi đua - khen thưởng

 1. 1. Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 – Luật Thi đua, khen thưởng.
 2. 2. Luật số 39/2013/QH13-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua , khen thưởng
 3. 3. Thông tư 20/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/7/2020 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
 4. 4. Thông tư số 02/2011/TT-BNV
 5. 5. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 6. 6. Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 7. 7. Công văn 2825 của Bộ Giáo dục & Đào tạọ ngày 30 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học.
 8. 8. Quy định thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên
 9. 9. Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP - ngày 31/7/2017 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật thi đua, khen thưởng
 10. 10. Thông tư  số: 07/2014/TT-BNV, ngày 29 tháng 08 năm 2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số42/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng, nghị định số39/2012/NĐ-CPngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và nghị định số65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013. 
 11. 11. Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 2/3/2012 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến
 12. 12. Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 1/8/2013 của Bộ khoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.
 13. 13. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc Đánh giá, xếp loại chất lượng Cán bộ, công chức, viên chức

Tin mới hơn

Tin cũ hơn