Văn bản pháp quy về thi đua - khen thưởng

  1. 1. Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 – Luật Thi đua, khen thưởng.
  2. 2. Luật số 39/2013/QH13-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua , khen thưởng
  3. 3. Thông tư 12/2012/TT-BGD ĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
  4. 4. Thông tư số 02/2011/TT-BNV
  5. 5. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
  6. 6. Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
  7. 7. Công văn 2825 của Bộ Giáo dục & Đào tạọ ngày 30 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học.
  8. 8. Quy định thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên
  9. 9. Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP - ngày 29 tháng 8 năm 2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
  10. 10. Thông tư  số: 07/2014/TT-BNV, ngày 29 tháng 08 năm 2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số42/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng, nghị định số39/2012/NĐ-CPngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và nghị định số65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn