Văn bản pháp quy về tổ chức cán bộ

 1. 1. Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật giáo dục.
 2. 2. Luật số 58/2010/QH12 - Luật viên chức 
 3. 3. Luật số 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động.
 4. 4.  Luật số 71/2006/QH11 - Luật Bảo hiểm xã hội
 5. 5. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 – Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
 6. 6. Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 – Nghị định Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.
 7. 7. Nghị định số 143/2013/NĐ-CP – Nghị định Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
 8. 8. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 9. 9. Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
 10. 10. Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập.
 11. 11. Nghị định số 45/2013-NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 12. 12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/10/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ viên chức
 13. 13. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 14. 14. Nghị định 41/2012 NĐ-CP ngày 8/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
 15. 15. Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 HD thực hiện NĐ 41/2012 về đề án vị trí việc làm
 16. 16. Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 – Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
 17. 17. Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 18. 18. Thông tư 01 – 2006/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006. Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế dộ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
 19. 19. Thông tư 08-2013 TT –BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013. Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 20. 20. Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013. Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
 21. 21. Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
 22. 22. Thông tư 12/2012/TT-BNV Thông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
 23. 23. Thông tư 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 Thông tư ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
 24.  24. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
 25. 25. Hướng dẫn số 3915/HD-BVHTT – Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
 26. 26. Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
 27. 27. Quyết định số 13/2013 ngày 6/2/2013 về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội SVVN.
 28. 28. Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn