Văn bản pháp quy về tổ chức cán bộ

  1. 1. Luật số 58/2010/QH12 - Luật viên chức 
  2. 2. Luật Lao động 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019
  3. 3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  4. 4. Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  5. 5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức 
  6. 6. Nghị định 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
  7. 7. Luật giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 của Chính phủ.
  8. 8. Luật số 34/2018/QH14, ngày 19/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
  9. 9. Luật số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012 của Quốc hội về Luật giáo dục Đại học
  10. 10. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học

Tin mới hơn

Tin cũ hơn