Cử cán bộ đi công tác trong nước

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đề nghị của đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu đi công tác

- Công văn, giấy mời kèm theo (nếu có)

Trong năm

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn