Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đề nghị của đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu đi công tác

- Công văn, giấy mời kèm theo (nếu có). Thư mời có bản dịch công chứng

- Nếu đi công tác nước ngoài với thời gian <90 ngày thì
Trường ra quyết định
- Nếu đi công tác với thời gian >90 ngày thì ĐHTN ra
quyết định

Quy định của Đại học Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn