Chế độ hỗ trợ bài báo, hội thảo quốc tế

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn đề nghị của cá nhân đã có xác nhận của phòng KHCN&HTQT

- Đề nghị của phòng KHCN&HTQT

Theo đợt

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội của Nhà trường;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn