Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

+ Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng I (Giảng viên cao cấp)

- Đơn đề nghị Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng dạy của cá nhân

- Danh sách đề nghị bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị (theo mẫu)

- Quyết định lương mới nhất hoặc bản sao có chứng thực.

- Lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008

- Bản sao có chứng thực văn bằng cao nhất;

- Công nhận đạt chuẩn chức danh PGS của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

- Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh PGS

- Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

+ Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy hạng II; hạng III

- Quyết định lương mới nhất hoặc bản sao có chứng thực.

Trong năm

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; (Đính kèm)

- Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; (Đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn